Åpenhetsloven

§ 1 . Lovens formål

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Hemsil Nett sin misjon er å bygge og drifte infrastruktur til bærekraftige samfunn. Våre verdier forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og skal drifte virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Link til dokument: Hemsedal Energi Holding AS Redegjørelse etter åpenhetsloven

Henvendelser og spørsmål knyttet til Hemsil Nett sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til post@hemsilnett.no

Linker relevant informasjon:

Åpenhetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

FNs erklæring om menneskerettigheter:

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter