høyspentlinje i skog, blå himmel og snødekt fjell i bakgrunnen

En viktig oppgave for nettselskapene er hogst og rydding av linjetraseer. Linjerydding må utføres med jevne mellomrom for å hindre strømbrudd og for å ivareta tryggheten til de som er i nærheten av linja.

Hogst langs linjer tilhørende Hemsil Nett pågår i store deler av året i traseene for både høyspent- og lavspentlinjer.


Tre og busker, både under og langs kraftlinjene blir felt eller kvista. Hvor ofte det må gjøres, er avhengig av hvor raskt vegetasjonen i området vokser.

Merk at vi bare rydder langs strømlinjer.

Telefon- eller fiberlinjer har vi ikke ansvar for. Vi har heller ikke ansvar for skogrydding langs veilys-anleggene.


Dersom du selv ønsker å felle trær som står nær en kraftlinje, må du kontakte oss. Vi kan bistå med sikring, men du må selv engasjere egen hugger til felling av skog.  

Ta alltid kontakt med oss dersom du skal felle trær nær høyspentlinjer! Trær som er i kontakt med høyspentlinjer utgjør livsfare for personell og dyr i nærheten!

Kontakt oss på montøravdelingen: 32 06 00 59