Ny nettleigemodell gjeldane frå 1. juli 2022


Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar

- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år

*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.

Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.
bilde 2

Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A

*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.

Pris kraft levert av netteigar:


AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember. Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh.

Kunder som har avgiftskode der dei to fyrste siffer mellom 5 - 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift for 2021 er 0,546 øre/kWh

Avgift til Energifondet (ENOVA)

Privat 1 øre/kWh - Industri og Næring 800 kr/år

Meirverdiavgift er 25 % og kjem i tillegg.